mardi, 20 juin 2017

Pétition

Mevrouw,

Mijnheer,

 

U hebt naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart uw hulpverleningsdiensten gekroond tot Brusselaars van het Jaar 2016. Uw hulpdiensten danken u hiervoor en zijn trots op deze erkentelijkheid die u hen betuigt. Wij mogen zonder blozen stellen dat wij op een uitzonderlijke wijze onze opdrachten op die gedoemde dag hebben vervuld.

 

Helaas moeten wij vandaag uw aandacht vestigen op het gebrek aan personeel waaronder wij gebukt gaan. Wegens dit personeelsgebrek lopen de overtollige verlofuren op tot meer dan 80.000 uren. Teneinde dit belangrijk aantal uren weg te werken heeft de overheid beslist om het aantal wachtbrandweerlieden vanaf de maand juli te verminderen. Wij menen dat wij geen optimale veiligheid meer aan onze inwoners zullen kunnen bieden en wij moeten u hiervan op de hoogte brengen.

 

Help ons bij het verwittigen van onze bevoegde overheden. Vraag samen met ons een regelmatig aanwervingsbeleid opdat wij niet plots zonder wervingsreserve zouden komen te staan. Vraag samen met ons meer middelen voor uw diensten inzake civiele veiligheid.

Wij vragen u eenvoudigweg de petitie te ondertekenen op het volgende adres:

 

https://www.petitions24.net/donnez_les_moyens_a_nos_pompiers#form

 

Jullie brandweerlieden danken u.

Madame,

Monsieur,

 

Vous avez désigné vos services de secours sacrés Bruxellois de l’année 2016 suite aux attentats du 22 mars. Vos services de secours vous remercient et sont fiers de cette reconnaissance que vous leurs témoignez. Nous pouvons, sans rougir, affirmer que nous avons assuré nos missions d’une façon exceptionnelle lors de cette maudite journée.

Malheureusement, aujourd’hui, nous devons attirer votre attention sur le manque de personnel dont nous souffrons. A cause de ce manque de personnel, les heures de congés restant sont de plus de 80.000 heures. Pour évacuer ce nombre important d’heures, l’autorité a décidé de diminuer le nombre de pompiers de garde dès le mois de juillet. Nous estimons, que nous ne pourrons plus assumer une sécurité optimale à nos habitants et nous devons vous en informer.

Aidez-nous à avertir nos autorités compétentes. Demandez avec nous, une politique de recrutement régulière afin de ne pas se retrouver sans réserve de recrutement. Demandez avec nous plus de moyens pour vos services de sécurité civile.

 Nous vous demandons simplement de signer la pétition à l’adresse suivante:

 https://www.petitions24.net/donnez_les_moyens_a_nos_pompiers#form

 

 Vos pompiers vous remercient.

 

 

11:55 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.