mercredi, 27 septembre 2017

Actions!!!!!

WE ZIJN HET BEU!!! GENOEG IS GENOEG!

Het VSOA heeft een stakingsaanzegging ingediend:

 

  • Wie bekommert zich om het welzijn en de veiligheid van de brandweerlui??! Allemaal prutswerk! Het VSOA wil weten waar de nieuwe handschoenen, de nieuwe brandweerpakken, de volledige uitrusting van de rekruten, de nieuwe brandweerpakken van de gepromoveerde personeelsleden zijn? Wanneer komt er een aangepaste opbergplaats voor onze interventiepakken in de posten en de kazernes?
  • Er is geen enkel respect voor het overleg, voor onderhandelingen en voor diversiteit van de kant van de directie... die nochtans het diversiteitshandvest ondertekend heeft.   Jullie vragen komen elke maand terug, spijtig genoeg blijven ze onbeantwoord.
  • De VO2max: DE VERNEDERING HEEFT LANG GENOEG GEDUURD!! Het VSOA kan het niet langer aanzien dat ervaren brandweerlui uit hun operationele dienst gezet worden.
 • Promotie = mutatie: Het VSOA gaat hiermee niet akkoord. DE BRANDWEERLIEDEN ZIJN GEEN MARIONETTEN!

 

 • De brandweerlui hebben te veel compensatie-uren en weten jullie wat er over jullie gezegd wordt: « maar ja, zij frauderen, het zijn profiteurs! » Het VSOA zal niet toelaten dat POMPIERS FRAUDEURS GENOEMD WORDEN gezien zij deze uren presteren, hun vrije tijd en zelfs hun vakantiedagen opofferen
 • Er is kritiek op het aantal compensatie-uren van de brandweerlieden, maar er wordt ook wel geen bijkomend personeel aangeworven. Het VSOA eist een uitvoeringsplan: DE BRANDWEERLIEDEN ZIJN GEEN MARIONETTEN!
 • De overuren zijn begrensd tot het uur waarop de voertuigen binnenkomen: het VSOA heeft er genoeg van om te moeten bedelen en wil actie; een rapport opstellen, zich gaan douchen, zich omkleden, de uitrustingen opnieuw klaarzetten... dat zijn ook werkuren.
 • BIJSCHOLINGSPROGRAMMA NIET GEDEFINIEERD: vandaag hebben de brandweerlieden nog altijd niet de kans gekregen om zich in te schrijven voor hun verplichte bijscholing gezien het opleidingscentrum voor de brandweer/l'école du feu niet beschikbaar is. Het VSOA pikt het niet dat de brandweerlieden als marionetten aanzien worden.
 • PERMANENT GEKNOEI MET DE MAALTIJDCHEQUES: ja, neen, je prikt tijdens bijscholingen, maar je prikt niet tijdens de dag als RISC- of HAZMAT. Regels bestaan er niet.
 • Er worden personeelsleden op een onmenselijke manier door de directie ontslagen, t.t.z. dat er een personeelslid van niveau C met de bedankingsbrief wordt opgestuurd naar een personeelslid van niveau D en zich daarna snel opsluit in de vergaderruimte. Wie is de volgende?
 • Er heerst een klimaat van angst in bepaalde administratieve diensten. Een klimaat dat door de spanning tussen de « kleine onschendbare chefs » blijft bestaan! Waar blijft de analyse van de psychosociale risico's?

De volgende dagen zal het VSOA de brandweerlieden oproepen om ACTIES TE ONDERNEMEN: informatie volgt. Bereid jullie voor!

ON EN A MARRE !!! ÇA SUFFIT !

 

Le SLFP a déposé un préavis de grève :

 

  • Le bien-être et la sécurité des pompiers ; qui s’en occupe ??! Bricolage ! Le SLFP veut savoir où sont les nouveaux gants, les nouvelles tenues incendie, l’équipement complet des recrues, les nouvelles tenues d’incendie des agents promus ? A quand un rangement adéquat de nos tenues d’interventions dans les postes et casernes ?
  • Aucun respect des règles de la concertation, de la négociation et de la diversité de la part de la direction… qui a pourtant signé la charte diversité. Vos questions reviennent chaque mois sans trouver de réponses.
  • Le VO2max : L’HUMILIATION A ASSEZ DURÉE !! Le SLFP ne supporte plus voir des pompiers chevronnés écartés du service opérationnel.
 • ‘Promotion = mutation’ : Le SLFP-VSOA n’est pas d’accord. LES POMPIERS NE SONT PAS DES MARIONNETTES !

 

 • Les pompiers ont trop d’heures de compensation et vous savez ce qui se dit sur vous : « mais oui, ils fraudent, ce sont des profiteurs ! ». Le SLFP ne laissera pas ACCUSER LES POMPIERS DE FRAUDEURS alors qu’ils prestent ces heures, qu’ils donnent de leur temps, qu’ils sacrifient leurs vacances, …
 • Critique du grand nombre d’heure de compensation des pompiers. Le SLFP veut un plan d’opérationnalité : LES POMPIERS NE SONT PAS DES MARIONNETTES !!!
 • Les heures supplémentaires sont limitées à l’heure de rentrée des véhicules : le SLFP en a marre de réclamer et veut agir ; faire un rapport, prendre une douche, se changer, reconditionner des équipements, c’est également du temps de travail.
 • PROGRAMME DES RECYCLAGES INDÉFINI : à l’heure d’aujourd’hui, des pompiers n’ont toujours pas eu l’occasion de s’inscrire à leur recyclage obligatoire par manque de disponibilité de la part de l’école du feu. Le SLFP n’accepte pas qu’on prenne, une fois de plus, les pompiers pour des marionnettes.
 • CAFOUILLAGE PERMANENT DANS LES CHÈQUES REPAS : oui, non, tu pointes en recyclages mais tu pointes pas en journée RISC ou HAZMAT. Les règles sont inexistantes.
 • Licenciement de membres du personnel d’une façon indigne de la part d’une direction, en envoyant un agent de niveau C porter la lettre de remerciement à un agent de niveau D en s’enfermant ensuite rapidement en salle de réunion. Qui sera le suivant ?
 • Climat de peur qui s’installe au sein de certains services administratifs. Climat entretenu par des tensions entre « petits chefs intouchables » ! Ou reste l’analyse des risques psychosociaux ?

Dans les jours à venir, le SLFP invitera les pompiers à FAIRE DES ACTIONS : les informations suivront. Préparez-vous  !

 

Au nom du S.L.F.P.-A.F.R.C.             Labourdette Eric                                0475/86 75 85

 

16:37 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.