vendredi, 29 septembre 2017

WE ZIJN HET BEU!!! GENOEG IS GENOEG!-

WE ZIJN HET BEU!!! GENOEG IS GENOEG!

 

Het VSOA heeft een stakingsaanzegging ingediend:

 

 • Wie bekommert zich om het welzijn en de veiligheid van de brandweerlui??!

Allemaal prutswerk! Het VSOA wil weten waar de nieuwe handschoenen, de nieuwe brandweerpakken, de volledige uitrusting van de rekruten, de nieuwe brandweerpakken van de gepromoveerde personeelsleden zijn? Wanneer komt er een aangepaste opbergplaats voor onze interventiepakken in de posten en de kazernes? Men verplaatst de interventiepakken die in hoge mate kankerverwekkende substanties bevatten naar een lokaal dat niet fatsoenlijk verlucht wordt, geen deur heeft en uitgeeft op de inkomhal van een gebouw waar tientallen werknemers werken, maar waar ook tientallen kinderen doorgaan om de kazernes te bezoeken; in bepaalde kazernes worden de pakken achteraan de vrachtwagens opgeborgen, waar nog meer schadelijke partikels op de pakken geraken, en dit alles ongeacht de alarmerende studies betreffende de kankergevallen bij de brandweerlieden.

 

 • De VO2max:

 

Wij zijn nagenoeg de enige pompiers van het land die een score X moeten behalen om in alle omstandigheden een adembeschermingstoestel te mogen blijven dragen niettegenstaande de ministeriële omzendbrief die een verschil mogelijk maakt tussen brandweerlui die een adembeschermingstoestel dragen en daarbij wel of niet een inspanning doen.   Waarom moeten de regels voor de Brusselse brandweer steeds strenger zijn?

 

 •  Promotie = mutatie: Het VSOA gaat hiermee niet akkoord.

 

Waarom wil men de teamgeest, de goede samenwerking en het kameraadschap verbreken bij een promotie?

Waarom wil men mannen en vrouwen uit elkaar halen die al sinds jaren samenwerken?

Waarom wil men een einde stellen aan de familiale sfeer die zó belangrijk is voor de brandweerlieden?

Waarom zou dit opnieuw slechts bij de Brusselse brandweer hoeven te gebeuren?

DE BRANDWEERLIEDEN ZIJN GEEN MARIONETTEN!

 -       De brandweerlieden hebben te veel compensatie-uren

Dit is niet nieuw. Bepaalde personen beschuldigen ons ervan om van de situatie te willen profiteren, en impliciet van fraude omdat volgens hen deze compensatie-uren niet gerechtvaardigd zijn! Het VSOA zal het niet toelaten dat de BRANDWEERLIEDEN ALS FRAUDEURS BESCHULDIGD worden gezien zij deze uren presteren, hun vrije tijd en zelfs hun vakantiedagen opofferen en in feite is het de fout van deze aanklagers zelf dat wij zo veel compensatie-uren hebben! Wie heeft er nagelaten om tijdig het nodige personeel te rekruteren om de uitvoering van onze wachtdiensten en onze missies te kunnen garanderen? DE BRANDWEERLIEDEN ZIJN GEEN PROFITEURS!

 

 • De overuren zijn begrensd tot het uur waarop de voertuigen binnenkomen.

 

Het VSOA heeft er genoeg van om te moeten bedelen en wil actie; een rapport opstellen, zich gaan douchen, zich omkleden, de uitrustingen opnieuw klaarzetten... dat zijn ook werkuren. Waarom moeten wij de prikklok nog gebruiken als men toch enkel rekening houdt met het uur wanneer het voertuig de garage binnenrijdt? WAAROM MOETEN ER ALTIJD BESPARINGEN GEBEUREN OP DE KAP VAN DE BRANDWEERLIEDEN?

 

 • BIJSCHOLINGSPROGRAMMA NIET GEDEFINIEERD:

Vandaag hebben de brandweerlieden nog altijd niet de kans gekregen om zich in te schrijven voor hun verplichte bijscholing gezien het opleidingscentrum voor de brandweer niet beschikbaar is. In een besluit van de Regering zijn 48 uur bijscholing per jaar (brand) voorzien tijdens de normale dagelijkse dienst. Waarom moet men dan in bepaalde gevallen meer presteren als het federaal statuut slechts 24 uur per jaar oplegt?  

 • Onzekere toekomst voor bepaalde personeelsleden

 

Zal onze dispatching verhuizen of niet? Tegenstrijdige informatie circuleert, maar er wordt niet gecommuniceerd naar het personeel.

 

-       Ontslag van personeel op een onmenselijke manier door een directiehoofd

 Na twee hoorzittingen bij de directie werd een personeelslid ontslagen; de bedankingsbrief met daarin het ontslag met onmiddellijke ingang en zonder dat er sprake is van een ernstige fout, werd overhandigd door een personeelslid van niveau C van de personeelsdienst De persoon in kwestie werd gevraagd om onmiddellijk de dienst te verlaten, net zoals men doet bij een gemene schurk, terwijl deze persoon gediend heeft onder 3 verschillende directies en er geen enkele opmerking in het dossier vermeld stond. Het personeelslid werd beschuldigd van een opeenstapeling van overuren; een getuigenis dat bevestigt dat de persoon nooit de grenzen van de administratieve werktijden overschreed, werd tegengesproken door onweerlegbaar bewijs eigenhandig ondertekend door de « getuige ». Wat is de toekomst van dit 54-jarig personeelslid dat meer dan 12 jaar in de dienst actief was? Wie is de volgende? De heksenjacht is begonnen. HET S.L.F.P./V.S.O.A. ZAL ZICH NIET LATEN DOEN EN EIST DAT DE DIRECTIE EEN MINIMUM AAN RESPECT TOONT TEGENOVER HET PERSONEEL!

 

-       In bepaalde administratieve diensten begint er een klimaat van angst te heersen

Dit klimaat wordt blijkbaar zorgvuldig door bepaalde personen gecreëerd! Wie heeft er baat bij om tweedracht tussen de personeelsleden te zaaien? Verdeel-en-heerspolitiek? Waar blijft de analyse van de psychosociale risico's? Waar zijn alle overuren van het administratief personeel gebleven? Waarom kunnen bepaalde leden van de dienst zich alles veroorloven? Waarom kunnen slechts bepaalde leden van de dienst aan telewerken doen en anderen niet?

De volgende dagen zal het VSOA de brandweerlieden oproepen om ACTIES TE ONDERNEMEN: informatie volgt. Bereid jullie voor, toon solidariteit tegenover jullie collega's! Laat zien dat de familiale sfeer nog altijd aanwezig is in onze dienst. Geef ons de middelen om jullie te verdedigen. Zeg 'neen' tegen deze afschuwelijke werksfeer. LATEN WE VEREENIGD EN EENDRACHTIG STRIJDEN TEGEN ONJUISTE BESLISSINGEN EN OOK TEGEN DE MINACHTING VAN ONS BEROEP!

WIJ ZIJN DE ENIGEN DIE EEN HERVORMING MOETEN ONDERGAAN ZONDER EEN HERZIENING VAN ONZE BAREMA'S (behalve een aalmoes voor de graad van sergeant).

ON EN A MARRE !!! ÇA SUFFIT !

 

Le SLFP a déposé un préavis de grève chez les pompiers de Bruxelles :

 

 • Le bien-être et la sécurité des pompiers.

 

Le SLFP veut savoir où sont les nouveaux gants, les nouvelles tenues incendie, l’équipement complet des recrues, etc.. ? A quand un rangement adéquat de nos tenues d’interventions dans les postes et casernes ? On déplace les tenues d’interventions qui contiennent des substances hautement cancérigènes pour les mettre dans un local qui n’est pas convenablement aéré, sans porte et qui donne dans le hall d’entrée d’un immeuble dans lequel travaillent des dizaines d’employés mais aussi dans lequel passent des dizaines d’enfants pour effectuer des visites casernes. Dans certaines casernes, les tenues sont entreposées derrière les camions, ajoutant encore un peu plus de particules nocives sur nos tenues, et ce malgré les études alarmantes relatives au cas de cancer chez les pompiers. 

 

 • Le test à l’effort

L’HUMILIATION A ASSEZ DURÉE !! Le SLFP ne supporte plus voir des pompiers chevronnés écartés du service opérationnel. Nous sommes pratiquement les seuls pompiers du pays à devoir arriver à un score X pour continuer à porter un appareil respiratoire dans n’importe quelle condition malgré une circulaire ministérielle qui autorise une distinction entre le port de la protection respiratoire avec effort et le port de la protection respiratoire sans effort.   Pourquoi toujours des règles plus strictes pour les pompiers de Bruxelles ? 

 

 

 • Promotion = mutation’ : Le SLFP-VSOA n’est pas d’accord

 

Pourquoi vouloir briser un esprit d’équipe, un esprit de camaraderie lors d’une promotion ?

Pourquoi vouloir séparer des hommes et femmes qui travaillent ensemble depuis des années ?

Pourquoi vouloir mettre fin à cet esprit de famille si cher aux pompiers ?

Pourquoi, encore une fois, rien que chez les pompiers de Bruxelles ?

 

 • Les pompiers ont trop d’heures de compensation Ce n’est pas nouveau.  Certaines personnes nous accusent de profiter, à la limite de frauder parce que, d’après elles, rien ne justifie ces heures de compensation !

 

 

Le SLFP ne laissera pas ACCUSER LES POMPIERS DE FRAUDEURS alors qu’ils prestent ces heures, qu’ils donnent de leur temps, qu’ils sacrifient leurs vacances et que c’est la faute de ces accusateurs mêmes que nous avons tant d’heures de compensation ! On multiplie les fonctions sur plusieurs véhicules !! Qui n’a pas recruté à temps le personnel nécessaire pour assurer nos gardes et nos missions ?  LES POMPIERS NE SONT PAS DES PROFITEURS !!!

 

 • Les heures supplémentaires sont limitées à l’heure de rentrée des véhicules 

 

Le SLFP en a marre de réclamer et veut agir ; faire un rapport, prendre une douche, se changer, reconditionner des équipements, c’est également du temps de travail. Pourquoi doit-on pointer si seul l’heure d’entrée du véhicule dans le garage compte ?  POURQUOI TOUJOURS ECONOMISER SUR LE DOS DES POMPIERS ?

 

 • Programme de recyclages indéfini 

Certains pompiers n’ont toujours pas eu l’occasion de s’inscrire à leur recyclage obligatoire par manque de disponibilité de la part de l’école du feu. 48 heures de recyclage par an (feu) sont prévues en service journalier dans un arrêté du Gouvernement.  Pourquoi doit-on dans certains cas en faire plus alors que le statut fédéral n’impose que 24H00 par an ? 

 

 

 • Avenir incertain pour certains membres du personnel

Notre dispatching déménagera ou non ? Les informations contradictoires circulent, mais rien n’est communiqué au personnel.

 

-        Climat de peur qui s’installe au sein de certains services administratifs et licenciements incompréhensifs.

 

Ce climat semble, soigneusement, entretenu par certains ! Qui a intérêt a semer la discorde entre le personnel ?  Diviser pour mieux régner ? Où reste l’analyse des risques psychosociaux ? Où est passée la somme totale des heures supplémentaires du personnel administratif ?  Pourquoi seul certains membres du service peuvent-ils tout se permettre ? Pourquoi seul certains membres du service peuvent effectuer du télétravail et pas d’autres ?

 

Dans les jours à venir, le SLFP invitera le personnel à FAIRE DES ACTIONS : les informations suivront. Préparez-vous, soyez solidaires envers vos collègues !  Montrez que l’esprit de famille est encore bien présent dans notre service.  Donnez-nous les moyens de vous défendre. Dites non à cette ambiance de travail détestable. UNISSONS-NOUS CONTRE DES DECISONS INJUSTES ET UN MEPRIS AFFICHE ENVERS NOTRE PROFFESSION !

 

NOUS SOMMES LES SEULS A SUBIR UNE REFORME SANS REVISION DE NOS BAREMES (Sauf pour le grade de sergent avec une légère aumône)  

 

 

 

 

 

13:23 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.