jeudi, 21 décembre 2017

Position du SLFP relative à quelques dossiers-Standpunten van het VSOA m.b.t. enkele dossiers:

Dispatching:

Het VSOA verzet zich stellig en definitief tegen de verhuis van onze dispatching naar een andere plaats dan de huidige. Voor het VSOA zijn de terreuraanslagen van 22 maart het beste bewijs dat de dispatching binnen een kazerne de beste oplossing is om indien nodig onmiddellijk operationele personeelsleden als versterking te kunnen inzetten. Binnen de huidige context kan men zich niet inbeelden en zeker niet aanvaarden dat personeelsleden extra tijd verliezen om zich van de kazerne naar een afgelegen plaats te begeven.

Werkkleding en PBM's:

Het VSOA eist dat alle operationele personeelsleden over dezelfde werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken en dat deze in voldoende hoeveelheid voorhanden zijn zodat het personeel haar opdrachten in hygiënische omstandigheden en in optimale veiligheid kan uitvoeren overeenkomstig de risicoanalyse. Het VSOA eist dat de administratieve en technische personeelsleden, conform de risicoanalyse van hun werkplekken, ook over voldoende werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken om hun opdrachten in hygiënische omstandigheden en in optimale veiligheid hun taken te kunnen uitvoeren.

Organigram en functies:

Het VSOA eist een geactualiseerd organigram van de DBDMH met een omschrijving van de functies van de personeelsleden en de taken die zij hierbij moeten uitvoeren. Wie doet wat? Wie is voor wat verantwoordelijk? Momenteel wordt er gerekruteerd voor een bepaalde functie om daarna snel een andere functie te bekleden.

Rekruteringsbeleid en de personeelsleden met wachtdienst:

Het VSOA eist een rekruteringsbeleid met aanwervingen op regelmatige basis om zo te voorkomen dat er een gebrek aan personeel ontstaat. Veel te vaak beslist de overheid om een rekruteringscampagne uit te voeren op het ogenblik dat er geen wervingsreserve meer is waarin men naar geschikte personen zou kunnen zoeken. Het neemt 2 jaar in beslag om een wervingsreserve samen te stellen en 1 jaar om rekruten op te leiden, terwijl de uitstroom verder loopt. Het VSOA eist een evenwichtige verdeling van het wachtpersoneel in de kazernes op basis van objectieve criteria en niet meer op goed geluk!!!

 Bijscholingen:

Het VSOA verzet zich tegen een verhoging van het aantal bijscholingsdagen t.o.v. diegenen die in het statuut vermeld staan. Niet meer dan 6 dagen brand en 3 dagen DGH!!!!

 Respect en gelijke behandeling van de personeelsleden:

Het VSOA eist dat alle personeelsleden op een gelijke manier behandeld worden. Het gaat hierbij ook om een blijk van respect namens de directie of de overheid. Het VSOA herinnert eraan dat wanneer de operationele personeelsleden van een kledingfonds kunnen genieten, dit enkel te wijten is aan hun functie en de verplichting om een kazernementstenue of een uniform te dragen.

Het VSOA verzet zich natuurlijk niet tegen het feit dat de administratieve of technische personeelsleden die hetzij een diensttenue, werkkleding of persoonlijke beschermingsmiddelen zouden moeten dragen, eveneens van een kledingfonds kunnen genieten.

 Dispatching :

Le SLFP s’oppose, catégoriquement et de façon définitive, au déménagement de notre dispatching dans un autre lieu que celui qui l’occupe à l’heure actuelle. Pour le SLFP les attentats du 22 mars sont la preuve que le dispatching au sein d’une caserne est la meilleure situation pour bénéficier, immédiatement, d’agents opérationnels en renfort si nécessaire. Comment imaginer et accepter une perte de temps pour que des agents se rendent d’une caserne vers un lieu éloigné alors que dans la situation actuelle les renforts sont sur place ?

Vêtements de travail et EPI :

Le SLFP exige que tous les agents opérationnels disposent de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle identique et en quantité suffisante afin d’effectuer leurs tâches dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimale conformément à l’analyse des risques.

Le SLFP exige que les agents administratifs et technique, en fonction de l’analyse des risques de leur poste de travail, disposent également de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle en quantité suffisante afin d’effectuer leurs tâches dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimale.

Organigramme et fonctions :

Le SLFP exige un organigramme actualisé du SIAMU accompagné d’une descriptions de fonctions des agents occupant certains postes de travail. Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? A l’heure actuelle on recrute pour une fonction et on en occupe rapidement une autre.

Politique de recrutement et effectif de garde :

Le SLFP exige une politique de recrutement régulière afin d’éviter d’être en manque de personnel. Trop souvent, l’autorité décide d’une campagne de recrutement quand nous n’avons plus de réserve dans laquelle puiser. Il faut 2 ans pour constituer une réserve et 1 an pour former des recrues pendant que les départs se poursuivent. Le SLFP exige une répartition équitable du personnel de garde dans les casernes sur base de critères objectifs et plus au petit bonheur la chance !!!

Recyclages :

Le SLFP s’oppose à une augmentation des jours de recyclages par rapport à ceux qui sont dans le statut. Pas plus de 6 jours feu et 3 jours AMU !!!!

Respect et égalité de traitement des agents :

Le SLFP exige que tous les agents soient traités de la même manière. Il s’agit également d’une marque de respect de la part de la direction ou de l’autorité. Le SLFP rappelle que si les agents opérationnels bénéficient d’une masse d’habillement, c’est à cause de leurs fonctions et de l’obligation de porter une tenue de casernement ou un uniforme. Le SLFP ne s’oppose évidemment pas à ce que les agents administratifs ou techniques qui devraient porter soit une tenue de service soit des vêtements de travail soit des équipements de protection individuels puissent également bénéficier d’une masse d’habillement.

 

 

 

19:41 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.