jeudi, 28 décembre 2017

Secteur zones de secours- Sector hulpverlingszones

Het VSOA wenst jullie zijn nieuwe structuur voor te stellen die begin 2015 werd vastgelegd.

 Als gevolg van de hervorming van de civiele veiligheid en de invoering van de hulpverleningszones moesten wij de afgevaardigden van de voormalige gemeentelijke brandweerdiensten herindelen in één en dezelfde groep van het VSOA.

 Onze medewerkers zijn allemaal operationele of administratieve personeelsleden van een hulpverleningszone en onderhandelen op alle beleidsniveaus.   D.w.z. dat er regelmatig onderhandelingen plaatsvinden op het kabinet van de Ministerie van Binnenlandse zaken, op het Kabinet van de Eerste Minister en ook in de verschillende onderhandelings- of overlegcomités in Brussel. Onze afgevaardigden van de verschillende hulpverleningszones komen uit de verschillende kaders (basis-/midden-/hoger kader, ambulancier die geen brandweerman is, vrijwilligers ofwel administratieve of technische kaders).

Gezien onze nieuwe verantwoordelijkheden heeft het bestuur van het VSOA besloten om deze sector vanaf 1 juli 2017 over te hevelen van de afdeling Lokale en Regionale Administraties naar de afdeling Federale Gemeenschappen, Gewesten en Administraties waarvan de kantoren gevestigd zijn in de Boudewijnlaan 20-21 in 1000 Brussel.

Twee afgevaardigden van onze sector werden aangewezen als « experten » binnen de federatie Fire Safe Europe. Deze twee afgevaardigden zijn eveneens lid van de EPSU (European Public Service Union) afdeling brandweer.

De verantwoordelijke leider en één van de permanente mandatarissen (die in naam van het VSOA tekenen) staan altijd ter jullie beschikking op het kantoor van het VSOA. Aarzel zeker niet om hen te komen opzoeken om informatie in te winnen, vragen te stellen of één van de vele geschenkjes te komen ophalen die voor jullie klaar staan zoals rugzakken, mokken, balpennen of sjaaltjes.

Le SLFP désire vous présenter sa nouvelle structure créée début de l’année 2015.
 

Suite à la réforme de la sécurité civile et à la création des zones de secours, nous devions regrouper les délégués des anciens services d’incendie communaux dans un même groupe du SLFP.

Nos collaborateurs sont tous membres opérationnels ou administratifs d’une zone de secours et négocient à tous les niveaux de pouvoir. Régulièrement au Ministère de l’Intérieur, au Cabinet du 1er Ministre et également lors des différents comités de négociations ou concertations à Bruxelles. Nos délégués des différentes zones de secours sont issus des différents cadres (base, moyen, supérieur, ambulancier non-pompiers, volontaires ou encore cadre administratifs ou techniques)

Vu nos nouvelles responsabilités, les autorités du SLFP ont décidés de transférer ce secteur, en date du 1er juillet 2017, du groupe Administration Locale et Régionales vers le groupe Administrations Fédérales, Régionales et Communautaires dont les bureaux sont situés Boulevard Baudouin 20-21 à 1000 Bruxelles.

Deux délégués de notre secteur ont été désignés comme « experts » au sein de Fire Safe Europe. Ces deux délégués sont également membre de l’EPSU (European Public Service Union) branche firefighters.

Vous trouverez toujours le dirigeant responsable et une, un, des mandataires permanents (qui signent au nom du SLFP) à votre disposition au bureau du SLFP. N’hésitez pas à aller à leurs rencontres pour chercher un renseignement, poser des questions, chercher un des cadeaux qu’ils tiennent à votre disposition comme des sacs à dos, des Mugs, bics ou encore tour de cou.

IMG_4895.JPG

IMG_4896.JPG

IMG_4897.JPG

IMG_4898.JPG

IMG_4899.JPG

20:16 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.