dimanche, 07 janvier 2018

SIAMU-DBDMH

Beste vrienden (of niet),

Na de commotie rond de recente berichtgeving over de DBDMH of de brandweer in het algemeen dienen een aantal feiten of onderwerpen nader toegelicht te worden.

 • Indien het initiatief om rechtstreeks op televisie onethische praktijken i.v.m. het beheer van de publieke middelen aan het licht te brengen bepaalde personeelsleden gestoord heeft, hebben wij gelukkig vastgesteld dat het hierbij om een minderheid gaat.   Diegenen die deze aanpak « ongeschikt » vinden maken misschien deel uit van de personeelsleden die op de hoogte waren, maar niets durfden te zeggen. Uit vrees voor vergeldingsacties of uit een gebrek aan moed hebben zij misschien simpelweg de voorkeur gegeven aan halfslachtige opmerkingen zoals: « Waarom zij en niet wij? » Het VSOA heeft bewezen dat dergelijke praktijken bestonden, en dit zonder enige controle, door aankopen louter terug te betalen op eenvoudig vertoon van het kasticket!

Inmiddels vraagt het VSOA sinds maanden dat het kledingfonds van de brandweer een beetje meer zou aangevuld worden en dat de rekruten die bijna 24 uur tewerkgesteld zullen worden over een volledig kledingfonds kunnen beschikken. Tot nu toe blijven deze vragen onbeantwoord. Bepaalde rekruten beschikken zelf niet over persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens het VSOA is het niet normaal een personeelslid zonder volledige uitrusting op interventie te sturen! Als de directie vindt dat de administratieve personeelsleden van een kledingfonds moeten kunnen genieten, verzet het VSOA zich natuurlijk niet daartegen.

 •  Aanvallen op operationele personeelsleden tijdens bepaalde interventies. Het VSOA heeft inderdaad deze zinloze en onaanvaardbare agressie tegenover een hulpverleningsdienst in diverse media aangeklaagd. Personen die hierop kritiek uiten en liever hebben dat wij zwijgen, zullen sterk teleurgesteld zijn gezien het niet onze bedoeling is om deze onaanvaardbare daden te verdoezelen!
 •  De overgang naar 6 bemanningsleden in een blusvoertuig is verplicht en komt voort uit een koninklijk besluit van 10 november 2012. Sinds 1 januari 2018 zijn de hulpverleningszones en de DBDMH verplicht om zich hieraan te houden. Wij kunnen ons niet verzetten tegen deze concrete verbetering van de oude regels die de veiligheid van de interventieploegen en van de bevolking ten goede komen. Het is nog altijd mogelijk om met 4 uit te rukken in een blusvoertuig indien er tegelijkertijd een tweede blusvoertuig met 4 personen uitrukt vanuit een andere post. Het is bedroevend te moeten vaststellen dat gedurende een termijn van 6 jaar verschillende hulpverleningszones niet het nodige personeel gerekruteerd hebben om de wetgeving te respecteren.
 •  Wat de aankoop van iPads en iPhones voor de officieren betreft, was het VSOA niet op de hoogte van deze aankoop en werd het pas toevallig op de hoogte gebracht, zoals de andere vakorganisaties, tijdens een overlegcomité. Ter informatie zal geen enkele afgevaardigde van het VSOA van deze aankopen genieten, het VSOA heeft deze aankopen uitgevoerd voor eigen rekening.
 •  Ingebruikname van de nieuwe brandweerhelmen.       De distributie van deze helmen gebeurt druppelsgewijs. Daarentegen worden de nieuwe adembeschermingsmaskers die een jaar geleden aangekocht werden, niet aan de operationele personeelsleden verdeeld. Waarom? Ook hier moet het VSOA het antwoord schuldig blijven.
 •  Bepaalde personeelsleden werden gerekruteerd voor een functie, maar bekleden een andere functie. Het VSOA wacht op de presentatie van de functieomschrijvingen tijdens een overlegcomité en eveneens een organigram van de DBDMH (Wie doet wat? Wie is voor wat verantwoordelijk?) Dalida met haar liedje « jattendrai. » klinkt bekend in de oren.
 •  Het VSOA vindt het niet normaal dat het aantal personeelsleden met wachtdienst verminderd wordt in bepaalde posten, terwijl het aantal missies toeneemt. Het VSOA vindt het niet normaal dat personeelsleden van een ziekenwagen naar een kleine dienst of een tankwagen overgaan gewoon omdat er moet bespaard worden op het wachtpersoneel of er een gebrek is aan personeelsleden! Wie is verantwoordelijk voor het rekruteringsbeleid? De doorsnee-pompier? Het VSOA vraagt de interventiestatistieken post per post op van de gele en rode interventies. Het VSOA vraagt dat het personeel van de verschillende groeperingen versterkt wordt vanaf de indiensttreding van de stagiaires.
 •  Het VSOA vordert een echt statutariseringsbeleid voor de contractuele personeelsleden binnen de DBDMH en eveneens de mogelijkheid van baremaverhoging voor bepaalde functies. Het VSOA vordert de toekenning van een premie onreine werkomstandigheden voor bepaalde leden van het technisch kader. Wij wachten op het advies van de preventieadviseur voor de functies die hiervan zouden kunnen genieten.
 •  Sinds 2 jaar vraagt het VSOA een verhoging van de waarde van de maaltijdcheques. Voor wat de discussie m.b.t. de sectorovereenkomst 2018 betreft, lijkt de Regering hiermee in te stemmen. Wij hebben de volledige vergoeding van de verplaatsingskosten (TEC, NMBS, DE LIJN, MIVB) aangevraagd. Het lijkt dat de Regering ook hiermee instemt. Wij blijven een baremieke loonsverhoging voor het VOLTALLIGE personeel eisen.
 •  Wat de andere vragen betreft, nodigt het VSOA de personeelsleden uit om deze direct aan de afgevaardigden van het VSOA te stellen. Jullie zullen dan zeker beter geïnformeerd zijn dan door te luisteren naar de talrijke geruchten, leugens, beledigingen, enz. die verspreid worden in de wandelgangen van bepaalde kazernes!!

Chers ami(e)s (ou pas),

Après une actualité mouvementée ayant comme sujet le SIAMU ou les pompiers en général, il y a lieu de procéder à quelques précisions relatives à certains événements ou sujets.

 •  Si le fait de dénoncer, en direct à la télévision, des pratiques pas très éthiques en matière de gestion des finances publiques, ont dérangés certains membres du personnel, nous avons pu constater qu’ils sont, heureusement, minoritaires.   Ceux qui trouve la façon de faire « inadéquate » font peut-être partie des membres du personnel qui savaient mais n’osaient rien dire. Pas peur de représailles ou par simple manque de courage, ils ont préférés simplement se dire, à mi- mots : « pourquoi eux et pas nous ? » Le SLFP a prouvé que de telles pratiques existaient, sans aucun contrôle, en décidant simplement de rembourser des achats sur simple présentation d’un ticket de caisse !

Pendant ce temps, et depuis des mois, le SLFP demande que la masse d’habillement des pompiers soit un peu plus étoffés et que les recrues, qui seront affectés en 24H00 bientôt, puissent disposer d’une masse d’habillement complète. A ce jour, ces questions restent sans réponses. Certaines recrues ne disposent même pas d’un équipement de protection individuelle. Pour le SLFP, il n’est pas normal d’envoyer en intervention un agent sans un équipement complet ! Si la direction estime que des agents administratifs doivent bénéficier d’une masse d’habillement, le SLFP ne s’y oppose évidemment pas.

 •  Les attaques contre les agents opérationnels lors de certaines interventions. Le SLFP a effectivement dénoncé ces agressions gratuites et intolérables contre un service de secours dans plusieurs médias. Les personnes qui critiquent et préfèrent que l’on se taise seront fortement déçues car il n’entre pas dans nos intentions de cacher ces actes intolérables !
 •  Le passage à 6 hommes sur une autopompe est une obligation découlant d’un arrêté royal du 10 novembre 2012. Les zones de secours et le SIAMU ont l’obligation, depuis le 1er janvier 2018, de s’y conformer. Nous ne pouvons pas nous opposer à un réel progrès pour la sécurité des intervenants et de la population par rapport à d’anciennes règles. Il est toujours possible de décaler à 4 dans une autopompe pour autant qu’une deuxième autopompe avec 4 hommes décale en même temps d’un autre poste. Il est désolant de constater qu’avec un délai de 6 ans, différentes zones de secours n’ont pas procédés aux recrutements nécessaires pour respecter la législation.
 •  Concernant l’achat d’I Pad et d’I Phone pour les officiers, le SLFP n’était pas informé de ces achats et ne l’a été, comme les autres organisations syndicales, que fortuitement, lors d’un comité de concertation. Pour information aucun délégué du SLFP ne bénéficiera de ces achats le SLFP ayant procéder à ces achats sur son propre compte.
 •  La mise en service des nouveaux casques d’incendie. La distribution de ces casques se fait au compte-gouttes. Par contre les nouveaux masques pour protection respiratoire, achetés il y a plus d’un an, ne sont pas distribués aux agents opérationnels. Pourquoi ? Là encore le SLFP n’a pas de réponse.
 •  Certains agents ont été recrutés pour une fonction, mais en occupent une autre.   Le SLFP attend la présentation des descriptions de fonctions lors d’un comité de concertation ainsi qu’un organigramme du SIAMU (Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ?) Dalida et sa fameuse chanson « j’attendrai…. »
 •  Le SLFP ne trouve pas la diminution de l’effectif de garde dans certains postes normale alors que les missions augmentent. Le SLFP ne trouve pas normal que les agents sautent d’une ambulance à un petit service ou à une citerne par simple envie d’économie sur le nombre d’hommes de garde ou par manque d’effectif ! Qui est responsable de la politique de recrutement ?       Le pompier lambda ? Le SLFP demande les statistiques d’interventions des secours jaunes et rouges postes par postes. Le SLFP demande que les différents groupements soient renforcés en personnel dès l’entrée en service des stagiaires.
 •  Le SLFP demande une véritable politique de statutarisation des agents contractuels au sein du SIAMU ainsi qu’une possibilité d’avancée barémique pour certaines fonctions. Le SLFP demande l’octroi d’une prime pour insalubrité à certains membres du cadre technique. Nous attendons l’avis du conseiller en prévention relatif aux fonctions qui pourraient en bénéficier.
 •  Depuis 2 ans, le SLFP demande une augmentation de la valeur des chèques repas. Suite à la discussion relative à l’accord sectoriel 2018, il semble que le Gouvernement sera d’accord. Nous avons demandé le remboursement à 100% des frais de transport (TEC, SNCB, DE LIJN, STIB). Il semble que le Gouvernement soit également d’accord.       Nous continuons a demander une augmentation barémique pour TOUT le personnel.
 •  Pour les autres questions, le SLFP invite les agents à les poser en direct aux délégués du SLFP. Vous serez certainement mieux informés qu’en écoutant les nombreuses rumeurs, mensonges, diffamations, etc.. colportées par les fameux bruits de couloir de certaines casernes !!

07:46 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.