vendredi, 12 janvier 2018

SIAMU-DBDMH CCB-BOC

La prochaine réunion du CCB aura lieu, le jeudi 25 janvier 2018 à 14 heures

 

ORDRE DU JOUR :

Direction :

 

 • Tableau de suivi (sera transmis par courriel avant la réunion).
 • Plan de déplacements d’entreprise.
 • Plan de personnel (à titre informatif).
 • Plan de formation jaune 2018.
 • Télétravail.
 • Charte informatique (clôture d’un point antérieur / annexe aux règlements de travail admin + OPS).
 • Prestations hors garde dans le cadre des formations.

 

A la demande du S.L.F.P. :

 

 • Quid de l’avis motivé de la direction et des organisations syndicales relatif au principe « promotion = mutation » (voir le point 2.1.1. du Comité du 28 septembre 2017 et l’article 48 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) ?
 • Quelles sont les conventions avec les autres zones de secours ?
 • Quid de la répartition des recrues dans les postes et casernes dès leur entrée en service
 • Quid du plan de formation et des avis motivés ?
 • Quid du transfert du dispatching ? Le S.L.F.P. s’y oppose catégoriquement ! Avis des SIPP et SEPP, du chef de corps et du SPF Intérieur,… ?
 • Quid de l’organigramme actualisé du SIAMU avec des noms ?
 • Quid du groupe de travail relatif au ROI du CCB ?
 • Quid du plan de déplacement du SIAMU (voir l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de déplacements d’entreprises) ?
 • Quid du respect de l’article 76 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU (Formulaire et base de données relative à la demande de mutation) (En attente depuis 2015) ?
 • Quid du respect des articles 78 et 79 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU (si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer. Ces membres du personnel ne peuvent plus prétendre à une promotion que dans des fonctions qui ne requièrent pas de participation directe à l'intervention. Ils sont dispensés de la condition relative aux tests physiques bisannuels. Les modalités de cette mise au travail sont définies dans le Règlement d'ordre intérieur) (En attente depuis 2015) ?
 • Quid de la liste prévue au point 4.2.4. du ROI ? Rappel : une liste des emplois pouvant être pourvus, par promotion, sans que la condition des tests physiques ne doive être remplie, est établie, de même qu’une liste limitée des fonctions en service continu (24 heures) pour lesquelles les exigences physiques et médicales prévues par le statut ne sont pas requises. (En attente depuis 2015).
 • Quid de l’avis motive relatif au point 3.9.3.1. du CCB du 30 novembre 2017 ?
 • Quid des avis motivés relatifs aux points 2.1.2 et 3.9.1.1. du 9 novembre 2017 ?
 • Quid du plan de personnel 2018 (voir l’OJ du 30 novembre 2017) ?
 • Quid de la création du poste RH opérationnel ?
 • Quid de la liste des fonctions incompatibles avec le télétravail ?
 • Quid des promotions ?

De volgende vergadering van het BOC zal plaatshebben op donderdag 25 januari 2018 om 14 uur.

AGENDA :

Directie :

 

 • Tabel follow-up (zal voor de vergadering via e-mail worden verstuurd).
 • Bedrijfsvervoerplan.
 • Personeelsplan (ter informatie).
 • Geel opleidingsplan 2018.
 • Telewerk.
 • Informaticacharter (afsluiting eerder punt / bijlage bij de arbeidsreglementen voor het administratief + operationeel personeel).
 • Buiten de wachten geleverde prestaties in het kader van de opleidingen.

 

Op verzoek van het VSOA :

 

 • Is er nieuws over het met redenen omkleed advies van de directie en vakorganisaties m.b.t. het principe “bevordering = mutatie” (zie punt 2.1.1. van het Comité van 28 september 2017 en het artikel 48 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel) ?
 • Wat zijn de conventies met de andere hulpverleningszones ?
 • Is er nieuws over de spreiding van de rekruten in de posten en kazernes zodra ze operationeel inzetbaar zijn ?
 • Hoe worden de overuren van het operationeel personeel gevalideerd ? Hoe worden ze gerecupereerd of betaald ?
 • Wat met het opleidingsplan en de met redenen omklede adviezen ?
 • Is er nieuws over de verplaatsing van het HC100/112 ? Het VSOA verzet er zich categoriek tegen ! Advies van de IDPB en EDPB, van de korpschef en de FOD Binnenlandse Zaken, … ?
 • Is er nieuws over het geüpdatet organogram van de DBDMH dat namen bevat ?
 • Is er nieuws over de werkgroep betreffende het HR van het BOC ?
 • Is er nieuws over het vervoersplan van de DBDMH (zie het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen) ?
 • Wat met de naleving van artikel 76 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH (formulier en gegevensbank inzake aanvragen voor mutatie) (antwoord verwacht sinds 2015) ?
 • Wat met de naleving van de artikels 78 en 79 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH (indien een personeelslid medisch ongeschikt is verklaard om zijn/haar job uit te oefenen maar diens gezondheidstoestand een andere affectatie mogelijk maakt. Deze personeelsleden komen enkel nog in aanmerking voor een bevordering voor betrekkingen die geen rechtstreekse medewerking vergen aan een interventie. Ze zijn vrijgesteld van de voorwaarde inzake deelname aan de tweejaarlijkse fysieke tests. De bepalingen van deze tewerkstelling staan in het HR) (antwoord verwacht sinds 2015) ?
 • Is er nieuws over de lijst vermeld in punt 4.2.4. van het HR ? Ter herinnering : er wordt per bevordering een lijst opgesteld van de mogelijke betrekkingen zonder dat de voorwaarde van de fysieke tests moet worden vervuld. Tevens wordt een beperkte lijst samengesteld van functies in continudienst (24 uren) waarvoor de door het statuut bepaalde fysieke en medische voorwaarden niet vereist zijn (antwoord verwacht sinds 2015).
 • Wat met het met redenen omkleed advies betreffende het punt 3.9.3.1. van het BOC van 30 november 2017 ?
 • Wat met de met redenen omklede adviezen betreffende de punten 2.1.2. en 3.9.1.1. van 9 november 2017 ?
 • Wat met het personeelsplan (cf. de agenda van 30 november 2017) ?
 • Is er nieuws over het creëren van een betrekking inzake operationeel HR ?
 • Is er nieuws over de lijst van betrekkingen die niet compatibel zijn met telewerk ?
 • Is er nieuws over de bevorderingen ?

15:43 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.