jeudi, 08 février 2018

Shifts 24H00-Shifts 24U00

24-urenshiften: motivatie van het VSOA

Juridische aspecten:

Om op onze snelle en negatieve reactie terug te komen in verband met de publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de 24-urenshiften en onze juridische argumentatie hieromtrent, is tijdens de enige vergadering die met de syndicale organisaties georganiseerd werd, al snel gebleken dat geen enkele juridische norm het toelaat om deze arbeidstijdorgansiatie af te schaffen. Inderdaad, noch de Europese richtlijn 2003/88/CE, noch de wet van 19 april 2014 betreffende de arbeidstijd van de operationele personeelsleden verbieden deze manier van werken.

Het V.S.O.A. herinnert eraan dat krachtens artikel 17 van de Europese richtlijn m.b.t. de organisatie van de arbeidstijd, het aan de brandweerdiensten toegestaan is, evenals aan alle andere activiteiten waarbij het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen (24 op 24 en 7 op 7), om van bepaalde minimumvoorschriften van de desbetreffende richtlijn af te wijken, bv. inzake dagelijkse rusttijden (art. 3), wekelijkse rusttijden (art. 5) en de duur van de nachtarbeid (art. 8). De facto vereist de continuïteit van de dienst dat brandweerkorpsen te allen tijde over voldoende manschappen beschikken om hun missies, zowel s nachts als tijdens de weekends, te kunnen uitvoeren. Bijgevolg hanteren brandweerkorpsen gewoonlijk een werktijdorganisatie op basis van "wachtdiensten". De brandweerlieden nemen hun dienst op gedurende een periode van "wacht", wat meestal overeenkomt met 24 uur. In de direct hierop volgende periode, zoals voorgeschreven door de richtlijn, moeten de brandweermannen/-vrouwen over een passende compenserende rustperiode buiten hun werkomgeving kunnen beschikken.

Onlangs verscheen het volgende in het officieel Publicatieblad van de Europese Unie van 24 mei 2017 n°2017/C165/01 « Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd" en hierin worden de 24-urenshiften absoluut niet in vraag gesteld, maar een maximale arbeidsduur vastgelegd die gedurende een referentieperiode niet mag overschreden worden.

De toelichting van de wet van 14 april 2014, die een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsbrandweer in de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastlegt en de wet van 15 mei 2007 wijzigt m.b.t. de civiele veiligheid, bepaalt dat de wachtdiensten in de kazerne niet mogen uitgesloten worden en dat gedurende deze uren er niet noodzakelijk daadwerkelijke prestaties moeten worden geleverd, dat het mogelijk is om te rusten en dat de arbeidstijd dus minder intensief is en bijgevolg langer mag duren. In diezelfde toelichting wordt erop gewezen dat een persoon die over een opt-out van 10 uur beschikt en die in een arbeidsregime van 38 uur werkt, in één week 2 shiften van 24 uur, een shift van 10 uur en nog maximum 2 bijkomende uren mag presteren.

De Europese richtlijn 2003/88/EG bepaalt minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot de organisatie van de arbeidstijd. Ze behandelt onder meer regelingen inzake dagelijkse rusttijden, pauzes, wekelijkse rusttijden, jaarlijkse vakantie en bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid. Afwijkingen kunnen worden toegestaan aan bepaalde categorieën van werknemers. Bepaalde sectoren zoals het wegvervoer, de binnen- en zeevaart en het luchtvervoer maken deel uit van bijzondere maatregelen die in de richtlijnen of afzonderlijke verordeningen voorzien zijn.

Ter informatie: er werd een decreet gepubliceerd in Frankrijk dat het regime van de 24 uren wachtdienst compatibel maakt met de bepalingen van richtlijn 2003/88/EG.  

De Europese Richtlijn 2003/88/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 november 2003 voorziet in het artikel 17)3.b de mogelijkheid om van de dagelijkse maximale arbeidstijd af te wijken ook binnen de privé veiligheidsfirma's, namelijk voor het opzetten van "wachtdiensten" van 24u/72u of 24u/96u.

Aspect welzijn op het werk en gezondheid:

Het S.L.F.P./V.S.O.A. raadt u aan de studie die door Mevrouw Fabienne Scandella uitgevoerd werd, te lezen. Zij is belast met wetenschappelijk onderzoek voor het European Trade Union Institute (ETUI) inzake de gezondheid en de veiligheid van brandweerlieden. Zij legt punt per punt uit wat de gevaren voor onze gezondheid zijn! Niets geeft aan dat de 24-urenshiften slecht zijn voor de gezondheid.

Het inzetten van brandweervrijwilligers 's nachts en tijdens het weekend omdat zij een grotere beschikbaarheidsgraad hebben terwijl zij meer dan 12 uur zonder pauze bij een andere werkgever gewerkt hebben en dan nog nachten en weekends zouden werken in een hulpverleningszone, lijkt ons even schadelijk voor hun gezondheid. Hetzij dat zij over een betere immuniteit beschikken dan de beroepsbrandweerlieden !?

In 2005, heeft het 'Fire Department of Canadian Forces' in Toronto een studie uitgevoerd, begeleid door Michel Paul van het Ministerie van Defensie van de Canadese regering, en James Miller van het onderzoekslaboratorium van de US Air Force. Het doel van deze studie was om een evaluatie te doen van vijf wachtdienst-regelingen dankzij een wiskundige simulatie.

Het algoritme van Fatigue Avoidance Scheduling Tool (F.A.S.T.) [1] simuleert de verschillen in de prestaties van het personeel binnen de uren en de dagen van de wachtcyclus, en integreert de gemelde rust- en slaapfases en houdt eveneens rekening met standaard modellen die de verschillen van het metabolisme gedurende 24 uur optekenen, het herstelvermogen van prestaties door slaap en de vermindering van prestaties tijdens wakende toestand.

[1] Het gaat om een hulpmiddel om voorspellingen te maken over de te verwachten vermoeidheid, dat door de US Air Force ontwikkeld werd en geldt als referentie inzake vermoeidheidsmanagement.

De regelingen 1, 2 en 3 waren relatief vergelijkbare varianten, en de onderzoekers stellen dat ze qua constructie en hun effecten vergelijkbaar waren met de 12-uren-wachtdienstregeling. De regelingen 4 en 5 waren gebaseerd op 24-urenshiften.

De eerste regeling die gesimuleerd werd, was gebaseerd op een cyclus van 28 dagen met 4 ploegen die achtereenvolgend 4 dagwachten (D, 10u), 6 rustdagen (R), 4 nachtwachten (14u), 4 rustdagen, 3 dagwachten, 3 nachtwachten, 4 rustdagen hadden, dus volgens de sequentie: DDDD-RRRRRR-NNNN-RRRR-DDD-NNN-RRRR.

De 2de gesimuleerde regeling was eveneens gebaseerd op een 28-dagen-cyclus met 4 ploegen, met een 24-urenshift op zondag, gevolgd door 4 dagwachten (10u), 6 rustdagen, 3 nachtwachten (14u), 5 rustdagen, 2 dagwachten, 14u rust, één 24-urenshift (S), 10u rust, 2 nachtwachten, 4 rustdagen, dus volgens de sequentie: DDDD-RRRRRR-NNNRRRRR-DD-S-NN-RRRR  De derde regeling was gebaseerd op een cyclus van 12 dagen met 4 ploegen, gevolgd door 3 dagwachten (10u), 3 nachtwachten (14u), 6 rustdagen, dus volgens de sequentie: DDD-NNN-RRRRRR

Regeling nr. 4 komt overeen met het klassieke 24/72-urenschema, dat wel gekend is bij de Franse brandweermannen en -vrouwen en dat evolueert naar wachtploegen. Het komt overeen met een cyclus van 4 dagen à 4 ploegen, die vervolgens één 24-urenshift doen en 3 dagen rust hebben volgens de sequentie: S-RRR  Regeling nr. 5 komt overeen met een variante van regeling nr. 4, met een cyclus van 6 dagen à 4 ploegen die vervolgens één 24-urenshift doen en 1 dag rust hebben, één 24-urenshift, 3 rustdagen volgens de sequentie: S-R-S-RRR

Zoals men kon verwachten heeft de simulatie van het nachtelijke uitrukken dezelfde resultaten opgeleverd dan de eerste nachten van wacht. Daarentegen, wat de drie eerste wachtregelingen betreft waarbij drie of vier nachten achtereenvolgend gepresteerd worden met enkel een halve dag rust (ca. 10u), vermindert de prestatie significant tijdens de andere nachten waar de personen van dienst waren.

Regelingen nr. 4 en 5 hielden geen opeenvolgende dagen met wachtdienst in. Tijdens de eerste nachtelijke wachtdienst weken de regelingen nr. 4 en 5 niet bijzonders af van de regelingen 1 tot 3. Bij regeling nr. 4 (24/72u) zorgden de drie opeenvolgende nachten van rust die op een wachtdienst volgden voor een volledige recuperatie van de prestaties, terwijl bij regeling nr. 5 de prestaties maar gedeeltelijk werden gerecupereerd, dus begon men aan een volgende wachtdienst met verminderde capaciteiten.  

Hoe meer een pompier aan nachtwerk blootgesteld wordt, hoe minder hij kan recupereren; hoe groter de daling van potentiële prestaties tijdens de volgende shift, hoe groter eveneens het risico op accidenten of een daling van de kwaliteit tijdens het uitvoeren van operationele missies. Vanzelfsprekend werd er bij de regelingen nr. 1 tot 3 geen probleem vastgesteld wanneer de brandweerman/-vrouw geen nachtwerk deed gedurende meerdere opeenvolgende dagen. Echter leidden deze regelingen tot een blootstelling en een maximaal risico bij de cyclus van opeenvolgende nachtelijke wachtdiensten.

 Aanbevelingen:

 In de conclusie geven de onderzoekers volgende adviezen:

 Gezien de impact van de nachtelijke interventies, is de meest betrouwbare regeling met 4 ploegen regeling nr. 4 met het 24/72-urenschema.  De managementlijn moet rekening houden met het feit dat zelfs tijdens de 2e rustdag volgend op een nachtelijke interventie de betrokken pompiers nog niet volledig hebben kunnen recupereren van hun interventie. 3 rustdagen zijn dus een minimum.

 Organisatorisch aspect:

 Niemand zal de moeilijkheid ontkennen die erin bestaat brandweerlieden snel terug naar hun post te krijgen om te kunnen uitrukken voor een dringende interventie. Het afbouwen van de beschikbare personeelsleden wordt niet alleen in België vastgesteld, maar ook elders in Europa.

Door het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen wordt ons het uitrukken met 6 personen per blusvoertuig voor verschillende interventies opgelegd.

Indien het tijdens de mobilisatie van de passende middelen niet mogelijk is om het minimale aantal personeelsleden, namelijk 6, in de multifunctionele autopomp (AP 0/1/5) te verzamelen, kan deze door twee multifunctionele autopompen vervangen worden, elk met een minimumbezetting van vier personen (AP 0/1/3) die gelijktijdig vanuit twee posten opgestuurd worden.   In dit geval bestaat er een aangepaste interventieprocedure die de acties vermeldt die de vier personen die als eerste ter plaatse van de interventie zijn kunnen uitvoeren terwijl zij op de aankomst van de tweede multifunctionele autopomp wachten.  

Het VSOA herinnert eraan dat de zone niet structureel op basis van deze uitzondering kan worden georganiseerd.

Indien de zone 2 autopompen van twee verschillende posten moet uitsturen, zullen 2 sectoren zonder beschikbare hulpdiensten zitten gedurende een bepaalde tijd en i.p.v. 6 personeelsleden naar de plaats van de tussenkomst te sturen, zal de zone er 8 moeten sturen. Wat is hier de winst ? 8 personen op interventie en eveneens twee sectoren die helemaal geen hulpdiensten meer ter beschikking hebben.

In België presteren volgende brandweerdiensten 24-urenshiften: Brussel (1.000 brandweerlieden) Braine lAlleud/Eigenbrakel, Wavre/Waver, Marcinelle, Jumet, Zone West-Vlaanderen, Mechelen, Namur/Namen, Liège/Luik zone II, Verviers, Bornem, Huy, Leuven, Tienen, Overijse, Haacht. Niemand heeft weet van problemen die aan de 24-urenshiften gekoppeld zouden zijn.

Eric LABOURDETTE

Verantwoordelijke leider

 

VSOA- Sector hulpverleningszones

Shifts de 24 heures : motivation du SLFP

Aspect juridique :

Pour rappel de notre réaction rapide et négative sur la publication de la circulaire traitant des gardes en 24H00 et de notre argumentation juridique sur le sujet, il est rapidement apparu, lors de la seule réunion organisée avec les organisations syndicales, qu’aucune norme juridique ne permettait de supprimer cette organisation du temps de travail. En effet ni la directive européenne 2003/88/CE, ni la loi du 19 avril 2014 sur le temps de travail des agents opérationnels n’interdisent ces pratiques.

Le S.L.F.P. rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la directive européenne relative à l’aménagement du temps de travail , les services d’incendie, à l’instar des autres activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), sont autorisés à déroger à certaines prescriptions minimales définies par cette même directive, par exemple en matière de repos journalier (art. 3), de repos hebdomadaire (art. 5) et de durée du travail de nuit (art. 8). De fait, la continuité du service impose aux services incendie de disposer à tout moment d’effectifs suffisants pour assurer leurs missions, en ce compris la nuit et les week-ends. En conséquence, les services d’incendie recourent généralement à une organisation du temps de travail fondée sur le "régime de garde". Les pompiers prennent leur service pour une période de "garde" qui équivaut le plus souvent à 24 heures. À la suite immédiate de celle-ci, comme l’impose la directive, les pompiers doivent bénéficier d’une période de repos compensateur suffisante, en dehors de leur environnement de travail.

Plus récemment encore, le journal officiel de l’Union européenne du 24 mai 2017 n°2017/C165/01 « Communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne remet absolument pas en question les shifts de 24H00 mais fixe uniquement un plafond à ne pas dépasser sur une période de référence.

L’exposé des motifs de la loi du 14 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile indique que des services de garde à la caserne ne sont pas à exclure et que durant ces heures de véritables prestations ne doivent pas être nécessairement fournies, qu’il est possible de se reposer et que le travail est donc moins intensif et peut être par conséquent de plus longue durée. Dans le même exposé des motifs, il est indiqué qu’une personne qui dispose d’un opt-out de 10H00 et qui travaille dans un régime de 38H00 peut prester en une semaine 2 shifts de 24H00, un shift de 10H00 et encore maximum 2 heures supplémentaires.

La directive 2003/88/CE fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. Elle régit par exemple les périodes de repos journalier, les temps de pause, le repos hebdomadaire, les congés annuels et certains aspects du travail de nuit et du travail posté. Des dérogations peuvent être octroyées à des catégories spécifiques de travailleurs. Certains secteurs comme le transport par route, la navigation intérieure et maritime et le transport aérien font l’objet de mesures spécifiques prévues par des directives ou règlements distincts.

Pour information, un décret a été publié en France pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la directive 2003/88/CE.  

La directive Européenne 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 donne la possibilité de dérogation aux limites journalières du temps de travail au sein des entreprises de sécurité privée également, notamment pour la mise en place de "garde" de 24h/72h ou 24h/96h, en son article 17)3.b

Aspect bien-être au travail et santé :

Le S.L.F.P. vous conseille la lecture de l’étude menée par Madame Fabienne Scandella, chargée de recherche pour l’Institut syndical européen (EPSU) relatif à la santé et la sécurité de la santé des hommes du feu. Elle identifie, point par point, les dangers pour notre santé. Rien n’indique que les shifts de 24H00 sont mauvais pour la santé.

Utiliser les volontaires la nuit et le week-end car leur taux de disponibilités est plus élevé alors qu’ils ont presté plus de 12 heures d’affiliés chez un autre patron, puis presté des nuits et week-end dans une zone de secours est tout aussi dommageable pour la santé. A moins que ces agents bénéficient d’une immunité meilleure que les agents professionnels ?

En 2005, le Service des Incendies des Forces Canadiennes a réalisé à Toronto une étude accompagnée par Michel Paul du Département de la Défense du gouvernement canadien, et James Miller du laboratoire de recherche de l'US Air Force, étude dont le but était de réaliser l’évaluation de cinq régimes de garde grace à une simulation mathématique.

L'algorithme du Fatigue Avoidance Scheduling Tool (F.A.S.T.) [1] simule les variations de performance du personnel au cours des heures et jours du cycle de garde, en intégrant les phases de repos et de sommeil déclarés, ainsi qu'une prise en compte de modèles standards touchant aux variations circadiennes du métabolisme, à la capacité de récupération des performances associée au sommeil, et à leur affaiblissement au cours de l'état de veille. [1] Il s'agit d'un outil prédictif d'évaluation de la fatigue développé par l'US Air Force et faisant référence en matière de management de la fatigue.

Les régimes 1, 2 et 3 étaient des variantes relativement proches, et les auteurs précisent qu'ils étaient similaires dans leur construction et leurs effets aux régimes de garde de type 12h. Les régimes 4 et 5 étaient quant à eux construits sur une base type de régimes de garde de 24h.

Le premier régime simulé était basé sur un cycle de 28 jours à 4 équipes, enchainant 4 gardes jour (J, 10h), 6 jours de repos (R), 4 gardes de nuit (14h), 4 jours de repos , 3 gardes jour, 3 garde nuit, 4 jours de repos, suivant la séquence JJJJ-RRRRRR-NNNN-RRRR-JJJ-NNN-RRRR.

Le deuxième était également basé sur un cycle de 28 jours à 4 équipes, avec garde de 24h le dimanche, enchainant 4 gardes jour (10h), 6 jours de repos, 3 gardes nuits (14h), cinq jours de repos, 2 gardes jour, 14h de repos, 1 garde 24h (G), 10h de repos, 2 gardes nuit, 4 jours de repos, suivant la séquence : JJJJ-RRRRRR-NNNRRRRR-JJ-G-NN-RRRR  Le troisième était basé sur un cycle de 12 jours à 4 équipes, enchainant 3 gardes jour (10h), 3 gardes nuits (14h), 6 jours de repos, suivent la séquence : JJJ-NNNRRRRRR

Le régime n°4 correspond au classique 24/72, bien connu des sapeurs-pompiers de France évoluant en garde postée. Il correspond à un cycle de 4 jours à 4 équipes, enchainant 1 garde 24h et 3 jours de repos, suivant la séquence : G-RRR  Le Régime n°5 correspond à une variante du régime 4, avec un cycle de 6 jours à 4 équipes, enchainant 1 garde 24h et 1 jour de repos, 1 garde 24h, 3 jours de repos, suivant la séquence : G-R-G-RR

Comme on pouvait s'y attendre, la simulation de sortie nocturne à produit les mêmes résultats pour les premières nuits de garde. En revanche, pour les trois premiers régimes de garde impliquant trois ou quatre nuits d'affilée avec seulement une demi-journée (environ 10h) de repos, la performance diminue de manière très significative les autres nuits passées en service.

Les régimes 4 et 5 n'impliquaient pas de journées de garde consécutives. Pendant la première nuit de garde les régimes 4 et 5 ne se démarquaient pas particulièrement des régimes 1 à 3. Dans le cas du régime 4 (24/72H00), les trois nuits consécutives de repos suivant la garde permettaient une récupération totale des performances, alors que dans le cas du régime 5, les performances n'étaient récupérées que partiellement, faisant commencer la garde suivante avec des capacités réduites.

Plus le pompier est exposé la nuit, moins il a de temps pour retrouver ses capacités, plus la baisse de performance potentielle lors de la garde suivante est importante, et plus le risque d'accident ou de baisse de qualité dans la réalisation des missions opérationnelles est également important. Evidemment, lorsque le sapeur-pompier ne travaillait pas de nuit plusieurs jours d'affilée sur les régimes 1 à 3, aucun problème n'était constaté. Toutefois, ces régimes conduisaient à une exposition et un risque maximal lors du cycle de gardes de nuit successives.

Les auteurs concluent par les recommandations suivantes :

Compte tenu de l'impact des interventions de nuit, le régime à 4 équipes le plus fiable est le régime 4, en 24/72. La ligne managériale doit prendre en compte le fait que même lors le 2 e jour de repos suivant une intervention de nuit, la performance des intervenants n'est pas complètement récupérée. 3 jours de repos serait donc un minimum.

Aspect organisationnel.

Personne ne niera la difficulté d’obtenir dans des délais rapides des agents rappelés en poste pour prendre un départ en urgence. La diminution des agents disponibles est constatée non seulement en Belgique mais également ailleurs en Europe.

L’arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats nous impose un départ à 6 hommes par pompes pour diverses interventions.

Lorsque au cours de la mobilisation des moyens adéquats il n'est pas possible de rassembler dans le délai déterminé par la zone l'effectif minimal de 6 personnes dans l'autopompe multifonctionnelle (AP 0/1/5), celle-ci peut être remplacée par deux autopompes multifonctionnelles, avec chacune un effectif minimal de quatre personnes (AP 0/1/3), envoyé simultanément de deux postes différents.   Dans ce cas, il existe une procédure d'intervention adaptée qui précise les actions que les quatre personnes présentes en premier sur les lieux de l'intervention peuvent réaliser en attendant l'arrivée de la deuxième autopompe multifonctionnelle. Le SLFP rappelle que la zone ne peut pas être organisée structurellement sur la base de cette exception.

Si la zone doit envoyer 2 autopompes de deux postes différents, 2 secteurs seront sans secours disponibles pendant un certain temps et au lieu d’envoyer 6 hommes sur les lieux d’une intervention, la zone devra en envoyer 8. Quel sera le gain ? 8 hommes en intervention et également deux secteurs totalement privés de secours.

En Belgique, les pompiers de Bruxelles (1.000 pompiers) Braine l’Alleud, Wavre, Marcinelle, Jumet, Zone West Vlaanderen, Mechelen, Namur, Liège zone II, Verviers, Bornem, Huy, Leuven, Tienen, Overijse, Haacht, prestent des shifts de 24H00. Personne n’a jamais eu connaissance de problèmes relatifs à ces shifts de 24H00.

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable

 

SLFP-Secteur zones de secours

16:32 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.