jeudi, 05 avril 2018

La prochaine réunion du CCB aura lieu le jeudi 19 avril 2018- De volgende vergadering van het BOC zal plaatshebben op donderdag 19 april 2018

A la demande du SLFP

 

 

 •  Conformément à l’article 474 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, le SLFP demande la liste des critères de pénibilité et la durée de carrière nécessaire des fonctions qui peuvent bénéficier de l’aménagement de fin de carrière.
 • Conformément à l’article 364 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, le SLFP demande quels sont les agents du cadre administratif ou technique qui peuvent bénéficier d’une allocation de garde (également d’application pour les agents contractuels).
 • Quid du ROI du CCB ?
 • Conformément à l’article 268 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, le SLFP demande le plan de formation du personnel administratif.
 • Quid du paiement des nouvelles primes des groupes spécialisés RISC, HAZMAT et plongeurs et de l'incidence sur les allocations forfaitaires de garde et le calcul de la pension ? Où vont-elles se trouver sur les fiches de paie (dans celle du traitement ou dans celle de l'allocation forfaitaire de garde) ? Sachant que les primes de garde sont calculées sur le BRUT TOTAL et non sur la rémunération de base globale, le fait de les retirer du traitement et de les placer sur la fiche de paie des allocations forfaitaires de garde fait baisser inévitablement les primes de garde.
 • De plus, les nouveaux statuts prévoient comme le précisent par exemple l'article 368 et 367 que les primes des groupes spécialisés doivent être liquidées avec le traitement. Comme le stipule l'article 354, l'allocation forfaitaire de garde ne fait pas partie du traitement de l'agent. Le SLFP demande une explication sur le calcul des groupes spécialisés.

 

Op verzoek van het VSOA :

 

 • Overeenkomstig artikel 474 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt het VSOA de lijst van de criteria voor zware beroepen en van de vereiste duur van de loopbaan voor betrekkingen waarvoor eindeloopbaanmaatregelen mogelijk zijn.
 • Overeenkomstig artikel 364 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt het VSOA welke personeelsleden van het administratief en technisch kader die een wachtvergoeding kunnen genieten (ook van toepassing voor contractuele personeelsleden) ?
 • Is er nieuws over het HR van het BOC ?
 • Overeenkomstig artikel 268 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt het VSOA het vormingsprogramma voor het administratief personeel.
 • Wat met de betaling van de nieuwe premies voor de gespecialiseerde groepen RISC, HAZMAT, en duikers en de weerslag op de forfaitaire wachttoelagen en de berekening van het pensioen ? Waar zullen ze vermeld worden op de loonstrookjes (in die voor de wedde of die voor de forfaitaire wachtvergoeding) ? Als men weet dat de wachtpremies worden berekend op het totale brutoloon en niet op de volledige basiswedde, dan zakken de wachtpremies onvermijdelijk wanneer men ze van de wedde overhevelt naar het loonstrookje voor de forfaitaire wachtwachttoelagen.
 • Bovendien bepalen de nieuwe statuten, zoals bijvoorbeeld gesteld in artikels 367 en 368 dat de premies voor de speciale groepen met de wedde moeten worden uitbetaald. Zoals artikel 354 stipuleert maakt de forfaitaire wachttoelage geen deel uit van de wedde van het personeelslid. Het VSOA vraagt een verduidelijking over de berekening voor de gespecialiseerde teams.

17:18 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Écrire un commentaire

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.